Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen
Op redens oer - Hylke Speerstra

Specificaties

 • Auteur:
 • Uitgever:
  Audiofrysk
 • ISBN:
  9789461495730
 • Luisterduur:
  8 uur 53 min.
 • Bindwijze:
  MP3 (luisterboek)
 • Publicatiedatum:
  mrt 2009

Op redens oer

Hylke Speerstra

Beoordeel dit boek als eerste!
Luisterboek (MP3) (luisterboek)   Nieuw vanaf € 10,00.
Deze titel is ook verkrijgbaar in andere formaten.

Omschrijving

De grutte Fryske iiskampioenen fan de koartebaan wiene wrâldferneamd yn eigen gea. Nammen dy't trochlibje. Manlju en froulju dy't yn it begjin fan de 20ste ieu soms in hiele buorkerij mei lân en fee byinoar riden. Ja, it gie net allinne om de eare; yn earme tiden giet soms noch mear om it jild.

Sa foarmje har ferhalen ek in ôfspegeling fan de skerpe sosjale ferskillen en de bikkelhurde striid om it bestean yn de earste helte fan de 20ste ieu. Hjir binne froulju en manlju oan it wurd dy't witte fan bûgen en barsten, fan trochsetten en - somtiden - ek wolris in rare misslach. Op fersyk fan guon fertellers haw ik yn de earste en twadde printinge de nammen fan de fertellers net neamd. Nei oerlis mei de neibesteanden doch ik dat no wol. Mei eare en tagedienens. Want sy binne net allinne myn helden, se binne in foarbyld foar alle Friezen, ek foar de iisprofessionals fan hjoed...

Sterke karakters, en hoe sterk wiene se ek fan liif en lea. De 15 ynterviewden fan 1982 soene trochelkoar rom 88 jier wurde!

Ynhâld
Iisleafde - Anne Visser-van Keimpema (1893-1985) Himpens/Earnewâld
De deserteur - Hilbrand Rudolphy (1897-1989) De Gordyk
It ferbûn fan Beets - Pyt Dykstra (1895-1986) Nij Beets
De erflike ferplichting - Albert Koning (1907-1998) Nijetrine/Wolvegea
De faam fan Spaltenbrêge - Easger van der Meer (1889-1987) Grou/Akkrum
It geile iis - Bouke de Vries (1907-1988) Sint Nyk
De Alvestêderider - Abe de Vries (1907-1995) Dronryp/Parys
Sipke Castelein (1911-1995), Wergea/Warten
It koarte draachflak - Gepke Fokkema (1895-1986) Feanwâldsterwâl/Hurdegaryp
De fiifentweintich-gûne-rider - Piter Brouwer (1904-1985) Langwar/De Wylgen
It bline momint - Thys Klompmaker (1903-1987) Aldehaske
It wûnder fan Snikswaach - Jolle de Jong (1907-1989) Sniksweach
Jaap Slof (1902-2002) De Jouwer
Trije oan de stok - Marie de Groot (1911-1999) Wergea
Klompen - Pietsje Feitsma (1918-1991) Hilaard/It Hearrenfean

Volledige beschrijving

Verkrijgbaar als Tweedehands

Vestiging
Conditie
Voorraad
Prijs
Niet tweedehands beschikbaar.

Verkrijgbaar als Luisterboek

Vestiging
Prijs
Centraal Magazijn
Luisterboek
€ 10,00

Beoordeling

Beoordeel dit boek als eerste!

Recensies

Schrijf een recensie:

Velden met een * zijn verplicht